Informácie pre rodičov - výchova a vzdelávanie v súlade so školským zákonom

Predkladaný dokument je informačným materiálom pre rodičov detí so zdravotným postihnutím v oblasti vzdelávania. Existujúce očakávania rodičov detí so zdravotným postihnutím môžu viesť k otvorenej forme komunikácie medzi rodičmi a učiteľmi, medzi rodičmi zdravých detí a hendikepovaných, medzi deťmi a rodičmi, medzi deťmi a učiteľmi ..., ale len v prípade, ak spoznajú zákonné možnosti vzdelávania.

Informácie pre rodičov - výchova a vzdelávanie v súlade so zákonom o sociálnych službách

Predkladaný dokument je informačným materiálom pre rodičov detí so zdravotným postihnutím v oblasti vzdelávania v Domovoch sociálnych služieb (ďalej len DSS). Je to ďalšia z možností zaradenia vášho dieťaťa, o ktorej sa môžete informovať priamo v DSS a nezavrhovať ju skôr, ako zistíte čo dané zariadenie poskytuje. Nebojte sa, výchovno-vzdelávací proces dieťaťa so zdravotným postihnutím zaradeného do DSS nekončí, naopak, základom sociálnych služieb by mala byť (zákon 448/2008 Z. z. o sociálnych službách) komplexná starostlivosť orientovaná na výchovu a vzdelávanie manuálnych zručností každodenného života, ako aj vzdelávanie v oblastiach v rámci schopností Vášho dieťaťa, preto si môžete žiadať túto zákonom stanovenú službu. V súčasnosti sú niektoré DSS menené na centrá rodinného typu, kde je zaradená aj fyzioterapeutická starostlivosť o klientov, ako aj rôzne aktivity podporujúce vývin dieťaťa napr. formou arteterapie, canisterapie, dramatoterapie a iné.

Informácie pre rodičov - úvod k terapiám

Hlavnou myšlienkou je poskytnúť rodičom prehľad terapií dostupných na Slovensku a v zahraničí s cieľom vytvoriť si obraz aj o iných ako medicínskych možnostiach pre ich dieťa. Ponúkame iba informatívny zoznam a stručnú charakteristiku terapií, ktorých kombinácia (individuálna pre každé dieťa v závislosti od jeho možností, schopností, diagnózy a aktuálneho zdravotného stavu) sú predpokladom komplexnej liečby. Materiál má poslúžiť na Vašu orientáciu v situácii, kedy riešite, aké terapie sú pre Vaše dieťa najvhodnejšie. Nepodávame presné informácie o tom-ktorom zariadení, lebo terapeut a zariadenie vyhovujúce jednému dieťaťu a jeho rodičovi, nemusí vyhovovať Vášmu dieťaťu a Vám. Nezabúdajte, že nie sú rovnaké deti, ani rovnaké reakcie na terapiu.