Informácie pre rodičov - úvod k terapiám

Hlavnou myšlienkou je poskytnúť rodičom prehľad terapií dostupných na Slovensku a v zahraničí s cieľom vytvoriť si obraz aj o iných ako medicínskych možnostiach pre ich dieťa. Ponúkame iba informatívny zoznam a stručnú charakteristiku terapií, ktorých kombinácia (individuálna pre každé dieťa v závislosti od jeho možností, schopností, diagnózy a aktuálneho zdravotného stavu) sú predpokladom komplexnej liečby. Materiál má poslúžiť na Vašu orientáciu v situácii, kedy riešite, aké terapie sú pre Vaše dieťa najvhodnejšie. Nepodávame presné informácie o tom-ktorom zariadení, lebo terapeut a zariadenie vyhovujúce jednému dieťaťu a jeho rodičovi, nemusí vyhovovať Vášmu dieťaťu a Vám. Nezabúdajte, že nie sú rovnaké deti, ani rovnaké reakcie na terapiu.

Tento materiál je iba informačný a jeho šírenie na verejné účely nie je možné bez súhlasu autorov.

V nasledujúcich riadkoch neočakávajte špeciálny návod, ani manuál ako postupovať pri stimulácií Vášho dieťaťa, pretože aj pri deťoch s rovnakou diagnózou sa často významne odlišuje jednak klinický obraz, ale aj genetické predispozície, povaha a bojovnosť. Prosíme Vás, pri výbere verte zdravému úsudku a svojej intuícii a nepreťažujte dieťa, ani seba. Od žiadnej terapie, ani terapeuta neočakávajte zázraky, sú to len schodíky k zlepšeniu fyzického a mentálneho stavu Vášho dieťaťa. Hľadať vhodné terapie a ich kombináciu pre to ktoré dieťa je ako skladať puzzle...

Zapamätajte si, že základom pre každé dieťa je v prvom rade láska, pocit bezpečia, prijatie, socializácia, ale aj určenie hraníc – a to môžeme zabezpečiť my, rodičia. Často si ani neuvedomujeme, že dieťa aj napriek svojmu hendikepu vníma nás aj dianie vo svojom okolí. Len na to potrebuje oveľa viac času a priestoru. Má svoje limity, ktoré mu neumožňujú bezprostredne reagovať na podnety tak, ako to predpokladajú normové tabuľky. Je však dôležité si uvedomiť, že každé dieťa reaguje, nielen na reálne podnety, ale aj na naše správanie, napätie, stres. Trenba sa tie reakcie naučiť čítať, všímať si aj nepatrné prejavy a  správne ich interpretovať. Len tak môžeme dieťa motivovať k aktívnej účasti na interakciách, k opakovaniu dôležitých lekcií, vďaka ktorým sa v mozgu postupne vytvárajú pamäťové stopy a súčasne tým predchádzame frustrácii a následným negatívnym, až agresívnym reakciám.

Uvedomme si, že dieťa je nepopísaná kniha a je na nás, akým obsahom zaplníme jej stránky. U niekoho je progres rýchlejší, u niekoho pomalší, u niekoho sa vývin zastaví príliš skoro. Podstatou je od začiatku života aktivizovať a vzájomne prepájať všetky zmysly, a tým oblasti mozgu s cieľom dosiahnuť maximálnu možnú funkčnú úroveň a naplno rozvinúť potenciál dieťaťa.

Nájsť pre každé dieťa čo najefektívnejší prístup, ktorý by zohľadňoval jeho individualitu, ale aj špecifiká vyplývajúce z jeho diagnózy je dôležitejšie ako konkrétna metóda, či metodika. Ľudskosť a vytvorenie láskyplného dôverného vzťahu ostáva naďalej najúčinnejším faktorom v terapeutickom procese a rôzne prístupy sú nadstavbou tohto vzťahu.

VERÍME, ŽE UVEDENÉ INFORMÁCIE NEBUDU ZNEUŽITÉ, ALE POMÔŽU A PRIVEDÚ VÁS K VYTÚŽENÉNU CIEĽU – PODPORE VÝVINU VÁŠHO DIEŤAŤA. ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE A REŠPEKTOVANIE. UPOZORŇUJEME, ŽE NENESIEME ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ICH NESPRÁVNE POUŽITIE.