Informácie pre rodičov - výchova a vzdelávanie v súlade so školským zákonom

Predkladaný dokument je informačným materiálom pre rodičov detí so zdravotným postihnutím v oblasti vzdelávania. Existujúce očakávania rodičov detí so zdravotným postihnutím môžu viesť k otvorenej forme komunikácie medzi rodičmi a učiteľmi, medzi rodičmi zdravých detí a hendikepovaných, medzi deťmi a rodičmi, medzi deťmi a učiteľmi ..., ale len v prípade, ak spoznajú zákonné možnosti vzdelávania.

Výchova a vzdelávanie v materských, základných, stredných školách, školách pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a školských zariadeniach sa uskutočňuje v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (ďalej len "školský zákon") a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jeho dodržiavaním by sa mala zabezpečiť podpora pri rozvíjaní zručností, získavaní vedomostí a poznatkov u každého dieťaťa aj zdravotne postihnutého. Vo všetkých organizačných formách vzdelávania je potrebné vytvárať týmto deťom špecifické podmienky pre ich úspešné vzdelávanie a uspokojovanie ich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb.

Pod špeciálnou výchovno-vzdelávacou potrebou sa podľa školského zákona § 2 písmeno i) rozumejú požiadavky na úpravu podmienok, obsahu, foriem, metód a prístupov vo výchove a vzdelávaní pre dieťa alebo žiaka, ktoré vyplývajú z jeho zdravotného znevýhodnenia alebo nadania alebo jeho vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí, uplatnenie ktorých je nevyhnutné na rozvoj schopností alebo osobnosti dieťaťa alebo žiaka a dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a primeraného začlenenia do spoločnosti. Do skupiny zdravotne znevýhodnených patrí skupina zdravotne postihnutých kde podľa § 2 písmeno l) patrí každé dieťa alebo žiak s mentálnym, sluchovým, zrakovým, telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami alebo s viacnásobným postihnutím.

Školský zákon je rozsiahly dokument, v rámci ktorého sme sa rozhodli v nasledujúcich riadkoch o laickú interpretáciu ustanovení školského zákona, ktoré sa vzťahujú na deti so zdravotným postihnutím. Predkladaný dokument je rozdelený na tieto časti:

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA
2. PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE (JASLE, MATERSKÁ ŠKOLA, ŠPECIÁLNA MATERSKÁ ŠKOLA)
3. POVINNÁ ŠKOLSKÁ DOCHÁDZKA A PRIMÁRNE VZDELANIE (ZÁKLADNÁ ŠKOLA, ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA)
4. INDIVIDUÁLNY VZDELÁVACÍ PROGRAM
5. ĎALŠIE FORMY PLNENIA ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY
6. ZÁKONOM STANOVENÉ MOŽNOSTI ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA PRE DETI SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM (STREDNÁ ŠKOLA, PRAKTICKÁ ŠKOLA A ODBORNÉ UČILIŠTE)
7. MOŽNOSTI ZARADENIA DETÍ SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM PODĽA ZÁKONA Č. 448/2008 Z. Z. O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA

Školský zákon § 1 ustanovuje
a) princípy, ciele, podmienky, rozsah, obsah, formy a organizáciu výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach, stupne vzdelania, prijímanie na výchovu a vzdelávanie, ukončovanie výchovy a vzdelávania, poskytovanie odbornej výchovno-poradenskej a terapeuticko-výchovnej starostlivosti,
b) dĺžku a plnenie povinnej školskej dochádzky,
c) vzdelávacie programy na štátnej úrovni a výchovno-vzdelávacie programy na školskej úrovni,
d) sústavu škôl a školských zariadení,
e) práva a povinnosti škôl a školských zariadení,
f) práva a povinnosti detí a žiakov,
g) práva a povinnosti rodičov alebo inej fyzickej osoby než rodiča, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len "zákonný zástupca"), alebo práva a povinnosti zástupcu zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, predbežné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody (ďalej len "zástupca zariadenia").

Súčasťou zákona sú aj princípy, ktoré sa majú dodržiavať pri výchove a vzdelávaní všetkých detí, to znamená aj detí so zdravotným postihnutím.

Výchova a vzdelávanie podľa tohto zákona sú založené na princípoch, ktoré sú popísané v § 3 školského zákona.

Základom výchovy a vzdelávania je stanovenie cieľov (§ 4 školského zákona), v rámci ktorých sú aj kľúčové kompetencie, ku ktorým má výchova a vzdelávanie smerovať. Sú vymedzené v záväznom dokumente pod názvom Štátny vzdelávací program (§ 6 školského zákona), ktorý vydáva a zverejňuje pre jednotlivé stupne vzdelania Ministerstvo školstva SR. Podľa školského zákona musia Štátne vzdelávacie programy obsahovať aj povinné organizačné usporiadanie denných činností, organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie, povinné personálne zabezpečenie, povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie, ako aj osobitosti a podmienky na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, najmä materiálne a personálne, vrátane špeciálnej kompenzačnej, rehabilitačnej, didaktickej a audiovizuálnej techniky vyžadovanej vzhľadom na príslušný druh a stupeň zdravotného postihnutia (§ 6 ods. 4 písm. g až p školského zákona). 

Štátny vzdelávací program je východiskom pre tvorbu školského vzdelávacieho programu (§ 7 školského zákona), v ktorom sa zohľadňujú aj špecifické podmienky danej školy, no musí byť vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona a s príslušným štátnym vzdelávacím programom, čo podlieha kontrole Štátnej školskej inšpekcie. Školský vzdelávací program vydáva riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy a v rade školy (§ 7 školského zákona ods. 2 prvá veta) a zverejňuje ho na verejne prístupnom mieste (ods. 9). Musí obsahovať aj personálne zabezpečenie, materiálno-technické a priestorové podmienky, podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní. 

§ 7 školského zákona ods. 5 obsahuje aj podmienky pre školy, ktoré majú v rámci vzdelávania začlenené deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Takéto školy musia vytvárať pre tieto deti podmienky prostredníctvom individuálneho vzdelávacieho programu alebo prostredníctvom vzdelávacích programov určených pre školy, ktoré vzdelávajú deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Podmienky výchovy a vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením a žiakov so zdravotným znevýhodnením sú zhrnuté hlavne v § 94 až 108 školského zákona.
V § 94 ods.1 je zadefinované, že vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením sa môže uskutočňovať
a) v školách pre deti so zdravotným znevýhodnením a žiakov so zdravotným znevýhodnením; tieto školy sú špeciálne školy,
b) v ostatných školách podľa tohto zákona

 1. v špeciálnych triedach, ktoré sa zriaďujú spravidla pre deti s rovnakým druhom zdravotného znevýhodnenia alebo žiakov s rovnakým druhom zdravotného znevýhodnenia; časť výchovno-vzdelávacieho procesu sa môže uskutočňovať v triede spoločne s ostatnými deťmi alebo žiakmi školy; niektoré vyučovacie predmety alebo činnosti môže dieťa alebo žiak absolvovať mimo špeciálnej triedy,
 2. v triedach alebo výchovných skupinách spolu s ostatnými deťmi alebo žiakmi školy; ak je to potrebné, takéto dieťa alebo žiak je vzdelávaný podľa individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý vypracúva škola v spolupráci so školským zariadením výchovnej prevencie a poradenstva; zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka má právo sa s týmto programom oboznámiť.  

Pri výchove a vzdelávaní detí so zdravotným znevýhodnením alebo žiakov so zdravotným znevýhodnením sa postupuje podľa vzdelávacích programov zhrnutých v § 94 ods. 2 školského zákona.

V ďalšom ods. 3 § 94 školského zákona sa ustanovuje, že ak zdravotné znevýhodnenie dieťaťu alebo žiakovi špeciálnej triedy alebo špeciálnej školy znemožňuje, aby sa vzdelával podľa vzdelávacieho programu podľa ods. 2, dieťa alebo žiak sa vzdeláva podľa individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý rešpektuje jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (viac informácií v časti INDIVIDUÁLNY VZDELÁVACÍ PROGRAM tohto dokumentu).

§ 95 ods. 1 školského zákona – Výchova a vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením alebo žiakov so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje v týchto školách: a) materská škola, b) základná škola, c) stredné školy, d) praktická škola, e) odborné učilište. 
§ 95 ods. 4 – Výchova a vzdelávanie v školách podľa odseku 1 (pozri odstavec vyššie) sa uskutočňuje s využitím špeciálnych učebných pomôcok a kompenzačných pomôcok, ktoré spolu s učebnicami a špeciálne upravenými učebnými textami podľa špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb dieťaťa alebo žiaka poskytuje bezplatne škola, v ktorej sa vzdeláva.

PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE (JASLE, MŠ, ŠMŠ)

Školský zákon nemá zadefinovanú výchovu a vzdelávanie od útleho veku. Princíp výchovy a vzdelávania v tomto zákone sa definuje až v materských školách (ďalej len MŠ), minimálne jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (§ 3 školského zákona). 

Predpokladá sa, že deti majú možnosť výchovy a vzdelávania od narodenia v prirodzenom prostredí ako je rodina, materské centrá, jasle a iné zariadenia, ktoré majú možnosť navštevovať. Realita je, že deti so zdravotným postihnutím túto možnosť nemajú, alebo len v obmedzenej miere a tak pokladáme za potrebné spomenúť ďalší zákonom na úseku starostlivosti o deti so zdravotným postihnutím – zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. (Viac informácií nájdete v dokumente pod názvom MOŽNOSTI ZARADENIA DETÍ SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM PODĽA ZÁKONA Č. 448/2008 O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH)

V súčasnosti podľa zákona o sociálnych službách je dôležitou súčasťou života dieťaťa so zdravotným postihnutím odborná činnosť zameraná na podporu a rozvoj jeho komplexného vývoja do 7 rokov jeho veku (ak dieťa nejde do zariadenia), ktorého vývoj je ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia,v súlade s jeho individuálnymi potrebami a potrebami členov jeho rodiny, na posilnenie vlastných schopností členov jeho rodiny pri prekonávaní nepriaznivej sociálnej situácie a na podporu ich sociálneho začlenenia (§ 23b zákona o sociálnych službách). Táto činnosť je vykonávaná prostredníctvom služieb včasnej intervencie – platí len od 1.1.2014 (§ 33 zákona o sociálnych službách).

§ 33 ods. 1 zákona o sociálnych službách – Služba včasnej intervencie sa poskytuje dieťaťu do siedmich rokov jeho veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa.

§ 33 ods. 2 – V rámci služby včasnej intervencie sa
a) poskytuješpecializované
    1. sociálne poradenstvo
    2. sociálna rehabilitácia,
b) vykonáva
    1. stimulácia komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím,
    2. preventívna aktivita. 

V súčasnosti v SR je služba všasnej intervencie poskytovaná v troch mestách - Bratislava, Žilina a Prešov, v tzv. Centrách včasnej intervencie (CVI).  Včasnú intervenciu pre deti so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením poskytuje špecializované centrum včasnej intervencie Raná starostlivosť v Bratislave.

§ 33 zákona o sociálnych službách Ods. 3 – Službu včasnej intervencie možno poskytovať ambulantnou sociálnou službou a terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu. 
Pozor: Nie je to začlenenie dieťaťa do predškolského zariadenia, ani každodenné vzdelávanie dieťaťa v domácom prostredí. Ide o pomoc rodinám a stimuláciu dieťaťa pod odborným vedením.

Podľa § 59 ods. 1 až 2 školského zákona na predprimárne vzdelávanie v MŠ sa prijíma spravidla dieťa od 3-6 rokov jeho veku (v prípade voľných kapacít); výnimočne možno prijať dieťa od 2 rokov veku. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo 5 rokov veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. 

Prijímanie dieťaťa do zariadenia MŠ sa riadi § 5 ods. 14 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a o prijatí dieťaťa do MŠ rozhoduje riaditeľ MŠ. Bližšie podrobnosti o prijímaní detí do MŠ ustanovuje § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení neskorších predpisov.

Výnimkou by nemali byť ani deti so zdravotným postihnutím, pretože aj oni sú vzdelávateľné a potrebujú byť začlenené do kolektívu rovnako ako deti zdravé, ak nie ešte skôr. Prvotné vzdelávanie týchto detí od narodenia je podľa odborníkov senzomotorická stimulácia a nasýtenie potrieb pod odborným vedením, s akceptovaním špeciálne výchovno-vzdelávacích potrieb. 

§ 59 ods. 5 školského zákona – O prijatí dieťaťa so zdravotným postihnutím rozhoduje riaditeľ MŠ po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrení všeobecného lekára pre deti a dorast; ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, vyjadrením príslušného odborného lekára.

Informácia: V prípade neprijatia dieťaťa do MŠ (integrácia) alebo ŠMŠ neexistuje žiaden právny predpis pre zákonných zástupcov ako postupovať keď nesúhlasia s rozhodnutím riaditeľa MŠ alebo ŠMS. Zákonný zástupca môže opätovne požiadať o prehodnotenie rozhodnutia (no nechápte to ako odvolanie sa proti rozhodnutiu podľa všeobecných predpisov o správnom konaní). 

Ak sú deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami prijaté, zaraďujú sa do tried alebo do samostatných tried pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (§ 28 ods. 8 veta druhá školského zákona).

O zaradení dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhodne riaditeľ na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast a školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a informovaného súhlasu zákonného zástupcu. Počet detí v triede môže byť znížený najviac o dve za každé dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Maximálny počet zaradených detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v jednej triede sú dve (§ 28 ods. 11 školského zákona).

Informácia: Problém v prijímaní detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je častokrát z dôvodu nízkej kapacity MŠ, zlého financovania na prispôsobenie podmienok pre takéto dieťa, ako aj samotný nesúhlas zriaďovateľa. Hneváte sa možno na neľudský prístup, ale nezabúdajte aj na svoj ľudský prístup a dodržiavanie § 28 ods. 12 školského zákona, že Výkonom práv začleneného dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nemôžu byť obmedzené práva ostatných detí, ktoré sú účastníkom výchovy a vzdelávania v MŠ.

Ak počas vzdelávania dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami riaditeľ MŠ alebo príslušné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie zistí, že vzdelávanie začleneného dieťaťa nie je na prospech začlenenému dieťaťu alebo deťom, ktoré sú účastníkmi výchovy a vzdelávania, navrhne po písomnom súhlase zriaďovateľa MŠ a písomnom súhlase príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie zákonnému zástupcovi iný spôsob vzdelávania dieťaťa. Ak zákonný zástupca nesúhlasí so zmenou spôsobu vzdelávania svojho dieťaťa, o jeho ďalšom vzdelávaní rozhodne súd (§ 28 ods. 13 školského zákona). 

Informácie na záver: Miesto a termín podávania žiadostí pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ každej MŠ, ŠMŠ po dohode so zriaďovateľom na dostupnom mieste. Spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí. V tomto roku je prihlasovanie detí do MŠ a ŠMŠ pre tento rok posunuté (vzhľadom na neskorší zápis prvákov do ZŠ).Sú však mestá, kde je možné podať prihlášku skôr, preto je najlepšie skontaktovať sa s riaditeľom MŠ, ŠMŠ alebo odborom školstva na mestskom úrade, kde vám poskytnú presné informácie o vyťaženosti MŠ. Počet žiadostí nie je nijako obmedzený, môžete podať žiadosť aj do viacerých MŠ naraz. POZOR: Ak vaše dieťa prijmú do viacerých MŠ, rozhodnite sa pre jednu a ostatné o tom upovedomte.

 • Potrebné dokumenty o prijatie do MŠ, ŠMŠ:
  Žiadosť o prijatie (MŠ, ŠMŠ ju väčšinou majú na vlastných webových stránkach)
 • Odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast (zvyčajne je súčasťou žiadosti o prijatie)
 • Odporúčanie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (väčšinou sa to vyžaduje u detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré sú integrované)
 • Vyjadrenie a odporúčanie odborného lekára (niekde to vyžadujú – informujte sa v danej MŠ alebo ŠMŠ)

Ak nie je možné dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami umiestniť do MŠ v spádovej oblasti alebo niekde v okolí, alebo do ŠMŠ, môžu rodičia požiadať o umiestnenie do Domova sociálnych služieb (ďalej DSS) podľa § 38 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (bližšie informácie o Postupe pri poskytovaní sociálnej služby nájdete v časti dokumentu pod názvom MOŽNOSTI ZARADENIA DETÍ SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM PODĽA ZÁKONA Č. 448/2008 O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH)

Rodičia, nebojte sa DSS, pretože ak sa poskytuje sociálna služba dieťaťu utvárajú sa aj podmienky na vzdelávanie a poskytuje sa mu výchova (presné zadefinovanie je v § 38, ods. 2 až 4 zákona o sociálnych službách). Informujte sa o tejto možnosti, predkladajte svoje návrhy a ciele čo chcete dosiahnuť s dieťaťom.

POVINNÁ ŠKOLSKÁ DOCHÁDZA – PRIMÁRNE VZDELÁVANIE (ZŠ, ŠZŠ)

Rodič (zákonný zástupca) dieťaťa so zdravotným postihnutím nesmie zabúdať na zápis a povinnú školskú dochádzku (ktorá je upravená v § 19 až 22 školského zákona). 
Od plnenia povinnej školskej dochádzky nemožno nikoho oslobodiť. Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku, ak školský zákon neustanovuje inak. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši 6 rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť, ak školský zákon neustanovuje inak (§ 19 školského zákona ods. 1 až 3).

Rodič – zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ (ďalej len "zápis"). Zápis detí do prvého ročníka v ZŠ sa podľa novely zmenil z pôvodného termínu od 15. januára do 15. februára na nový termín, a to od 1. apríla do 30. apríla), ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku (§ 20 školského zákona ods. 2).

Zápis je potrebné vykonať v spádovej škole (v mieste trvalého bydliska). Ak rodič vyberie ZŠ v inej oblasti je povinný nahlásiť to riaditeľovi spádovej školy. Zoznam škôl vo vašej oblasti nájdete na stránke https://eduworld.sk/zakladne-skoly

ZŠ pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje osobné údaje: 

 • meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa
 • meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov (§ 20 školského zákona ods. 4)

Nezabudnite:

 • rodný list dieťaťa
 • občiansky preukaz rodiča / zákonného zástupcu

Riaditeľ školy musí po novom rozhodnúť o prijatí dieťaťa do 15. júna a zároveň do 30. júna zaslať zoznam prijatých detí, v ktorej majú trvalý pobyt.
Ak dieťa po dovŕšení 6. roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť – potrebnú zrelosť v niektorej z hlavných vývojových oblastí vývinu dieťaťa (telesnej, mentálnej, sociálnej a emocionálnej) a má zdravotné problémy, môže rodič (zákonný zástupca) dieťaťa so zdravotným postihnutím požiadať o ročný odklad povinnej školskej dochádzky alebo o zaradenie dieťaťa do nultého ročníka základnej školy. 

Ak žiadate o odklad je potrebné dodať:

 • rodný list (kvôli údajom)
 • občiansky preukaz rodiča / zákonného zástupcu
 • žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky (mnohé ZŠ, ŠZŠ ju majú na vlastných webových stránkach, vzor žiadosti Žiadosť o odklad dochádzky
 • odporúčanie všeobecného alebo odborného lekára (mnohé ZŠ, ŠZŠ ho majú na vlastných webových stránkach, vzor odporúčania Odporúčanie lekára – odklad dochádzky)
 • odporúčanie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (mnohé ZŠ, ŠZŠ ho majú na vlastných webových stránkach, vzor odporúčania Odporúčanie výchovného poradcu)

Na základe takejto komplexnej žiadosti vydá riaditeľ ZŠ rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky o jeden rok.

O odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky alebo zaradení dieťaťa do nultého ročníka môže riaditeľ rozhodnúť aj na návrh MŠ, ŠMŠ, ktorú dieťa navštevuje, a na základe predchádzajúceho odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu.
Na zápis treba prihlásiť aj deti so zdravotným znevýhodnením, pretože neprihlásenie dieťaťa sa považuje za priestupok, za ktorý možno uložiť pokutu do výšky 331,94 €. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď správny orgán zistil porušenie povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. 

Ak dieťa ani po odložení začiatku povinnej školskej dochádzky alebo po dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky nedosiahlo školskú spôsobilosť, najneskôr však 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo 8. rok veku, bude zaradené do prvého ročníka alebo so súhlasom zákonného zástupcu do nultého ročníka ZŠ (§ 19 školského zákona ods. 7). V niektorých prípadoch ide o zaradenie do prípravného ročníka špeciálnej základnej školy.

Rodič (zákonný zástupca) má tiež právo v prípade nezaradenia dieťaťa ani do ZŠ, ani do ŠZŠ požiadať VÚC o poskytovanie sociálnej služby a zaradenie dieťaťa do DSS podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách (pozri dokument MOŽNOSTI ZARADENIA DETÍ SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM PODĽA ZÁKONA Č. 448/2008 O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH)

Rodič (zákonný zástupca) má však aj možnosť postupovať v súlade s § 19 ods. 9 školského zákona a požiadať o neposkytovanie vzdelania (de facto oslobodenie od povinnej školskej dochádzky) do pominutia dôvodov na základe písomného odporučenia všeobecného lekára pre deti a dorast a písomného odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

§ 29 školského zákona ods. 10 prvá veta – Do triedy ZŠ možno začleniť žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. No výkonom práv začleneného žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nemôžu byť obmedzené práva ostatných žiakov, ktorí sú účastníkmi výchovy a vzdelávania (§ 29 školského zákona ods. 11). Prosím, na to nezabúdajte. Aj keď obhajujete práva svojho dieťaťa uvedomte si, že je dôležité pritom zachovať ohľaduplnosť na obidvoch stranách (zdravé deti – deti so zdravotným postihnutím), len vtedy zabezpečíme sociálnejšie prostredie.

O prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhoduje riaditeľ ZŠ na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie vydaného na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa. Riaditeľ školy pred prijatím dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do školy so vzdelávacím programom pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami poučí zákonného zástupcu o všetkých možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa (§ 61 ods. 1 školského zákona).
§ 61 ods. 3 školského zákona – Ak sa počas dochádzky žiaka do ZŠ so vzdelávacím programom pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zmení charakter potrieb žiaka alebo jeho zaradenie nezodpovedá charakteru jeho potrieb, riaditeľ ZŠ po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie odporučí zákonnému zástupcovi žiaka podať návrh na prijatie žiaka do inej školy, prípadne na základe žiadosti zákonného zástupcu rozhodne o oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy. Ak zákonný zástupca nekoná v záujme dieťaťa, riaditeľ školy postupuje podľa § 29 ods. 10 druhá až štvrtá veta školského zákona v tomto znení: Ak riaditeľ školy alebo príslušné zariadenie výchovného poradenstva a prevencie zistí, že vzdelávanie nie je na prospech začlenenému žiakovi alebo žiakom, ktorí sú účastníkmi výchovy a vzdelávania, navrhne po písomnom súhlase orgánu miestnej štátnej správy v školstve a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie zákonnému zástupcovi iný spôsob vzdelávania dieťaťa. Príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve uhradí zo štátneho rozpočtu zákonnému zástupcovi dieťaťa cestovné náklady vo výške ceny hromadnej dopravy na jeho dopravu do a zo školy, do ktorej bol žiak po zmene zaradený. Ak zákonný zástupca nesúhlasí so zmenou spôsobu vzdelávania svojho dieťaťa, o jeho ďalšom vzdelávaní rozhodne súd. 

§ 95 ods. 6 školského zákona – Výchova a vzdelávanie detí a žiakov v školách (ŠMŠ, ŠZŠ, SŠ, Praktická škola, Odborné učilište) sa prispôsobuje ich špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám, na základe ktorých sa môžu tieto školy vnútorne diferencovať podľa druhu a stupňa zdravotného znevýhodnenia detí alebo žiakov. § 95 ods. 9 školského zákona – Deťom alebo žiakom podľa ods. 1 bariéry vyplývajúce z ich zdravotného znevýhodnenia pomáhajú prekonávať asistenti učiteľa (k naplneniu zákona často nedochádza z dôvodu nízkeho financovania a neakceptovania žiadostí zo škôl).

§ 97 ods. 3 školského zákona – ZŠ pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (ide o ŠZŠ) má spravidla deväť až jedenásť ročníkov s možnosťou zriadenia prípravného ročníka. Prípravný ročník je určený pre žiakov podľa § 2 písm. k), ktorí k 1. septembru dosiahli fyzický vek 6 rokov, nedosiahli školskú spôsobilosť a nie je u nich predpoklad zvládnutia prvého ročníka ZŠ so vzdelávacím programom podľa § 95 ods. 1 písm. b). Absolvovanie prípravného ročníka sa považuje za prvý rok plnenia povinnej školskej dochádzky.

§ 97 ods. 5 školského zákona – ZŠ podľa § 94 ods. 2 písm. a), ktorá vzdeláva žiakov s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím, sa vnútorne člení podľa stupňa mentálneho postihnutia žiakov na
a) variant A pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia,
b) variant B pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia,
c) variant C pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia alebo pre žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie, sú držiteľmi preukazu zdravotne ťažko postihnutých a nemôžu sa vzdelávať podľa variantu A alebo B.

Informácia: Obsah vzdelávania pre týchto žiakov je vytvorený na troch úrovniach. V niektorých vzdelávacích programoch sa úroveň označuje ako A (najvyššie požiadavky z hľadiska obsahu učiva), B, C (najnižšie), v iných ako prvá (najnižšie), druhá a tretia (najvyššie). Je potrebné zdôrazniť, že voľba úrovne (obsahu vzdelávania) sa nemôže riadiť diagnostikovaným stupňom mentálneho postihnutia žiaka. To znamená, že žiak, ktorý podľa psychologického vyšetrenia má napr. stredný stupeň mentálneho postihnutia, nepostupuje automaticky podľa strednej, t. j. druhej (alebo B) úrovne obsahu vzdelávania príslušného predmetu, ale pedagóg zvolí pre neho tú úroveň, ktorú je na základe svojich predpokladov schopný zvládať. Pre žiaka v rôznych vyučovacích predmetoch možno určiť rôznu úroveň obsahu vzdelávania. Ak žiak vďaka systematickej špeciálnopedagogickej starostlivosti prejaví vyššiu úroveň schopností než pri jeho úvodom diagnostikovaní, postupne by sa mal upraviť obsah vzdelávania tak, aby naň mohol čím skôr nadviazať vyššou úrovňou obsahu vzdelávania. Naopak, pri nezvládaní úloh vychádzajúcich z pôvodne nastavenej úrovne obsahu vzdelávania v niektorom predmete je nevyhnutné prejsť na ich nižšiu úroveň alebo sa vrátiť k upevňovaniu učiva predchádzajúceho ročníka.

INDIVIDUÁLNY VZDELÁVACÍ PROGRAM

Ak zdravotné znevýhodnenie dieťaťu alebo žiakovi špeciálnej triedy alebo špeciálnej školy znemožňuje, aby sa vzdelával podľa vzdelávacieho programu podľa ods. 2 § 94, dieťa alebo žiak sa vzdeláva podľa individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý rešpektuje jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (ods. 3 § 94 školského zákona).

Má byť vypracovaný na základe lekárskych správ a súčasného stavu dieťaťa v spolupráci so školským zariadením výchovnej prevencie a poradenstva. Individuálny vzdelávací program musí rešpektovať špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa alebo žiaka. Výchova a vzdelávanie sa má uskutočňovať s využitím špeciálnych učebných, kompenzačných pomôcok, ktoré spolu s učebnicami a špeciálne upravenými učebnými textami podľa špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb dieťaťa alebo žiaka poskytuje bezplatne škola. Dôležitou súčasťou je aj priestorové a materiálno technické zabezpečenie zohľadňujúce podmienky ochrany zdravia v rámci individuálneho vzdelávania (tieto informácie sú zadefinované v § 6 ods. 4 písmeno g až p a § 7 školského zákona ods. 5). 

Základom vypracovania individuálneho vzdelávacieho programu je v rámci školského vzdelávacieho programu urobiť špecifické úpravy v individuálnom rozsahu a kvalite tak, aby zodpovedali špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám konkrétneho dieťaťa. Individuálny výchovno-vzdelávací program vypracováva učiteľ v spolupráci so špeciálnym pedagógom, prípadne ďalšími zainteresovanými odbornými pracovníkmi podľa potreby. 

Individuálny výchovno-vzdelávací program podpisuje riaditeľ školy, učiteľ, špeciálny pedagóg a zákonný zástupca dieťaťa. Individuálny výchovno-vzdelávací program sa môže upravovať a doplňovať podľa aktuálnych špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb dieťaťa. Zmeny je potrebné konzultovať so všetkými zainteresovanými odborníkmi a zákonným zástupcom dieťaťa.

Individuálny výchovno-vzdelávací program obsahuje: 

 • základné informácie o dieťati a vplyve jeho diagnózy na výchovno-vzdelávací proces,
 • požiadavky na úpravu prostredia školy a triedy,
 • modifikáciu obsahu vzdelávania, 
 • aplikáciu špeciálnych vzdelávacích postupov, 
 • špecifiká organizácie a foriem vzdelávania,
 • požiadavky na zabezpečenie kompenzačných pomôcok a špeciálnych učebných pomôcok,
 • zabezpečenie servisu odborníkov – špeciálneho pedagóga, liečebného pedagóga, psychológa, logopéda a iných.

http://www.statpedu.sk/clanky/statny-vzdelavaci-program-vp-pre-deti-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim/vzdelavaci-program

Ďalšou zložkou individuálneho vzdelávacieho programu by mali byť aj odporúčania na hodnotenie žiakov so zdravotným znevýhodnením. Hodnotenie prospechu a klasifikácia je v kompetencii učiteľa. Celý proces výchovy a vzdelávania vyžaduje prispôsobenie sa vývoju dieťaťa so zdravotným postihnutím, čo znamená iné tempo, spôsob a prístup vzdelávania, iné štandardy, špeciálne prostredie, personál... Školský zákon § 3 písm. i) definuje aj zdokonaľovanie procesu výchovy a vzdelávania podľa výsledkov dosiahnutých v oblasti vedy, výskumu a vývoja, no bohužiaľ kvôli nedostatočnému vzdelávaniu pedagógov a financiám k tomu nedochádza.

Pre žiaka s viacnásobným postihnutím v kombinácii s mentálnym postihnutím, ktorý postupuje podľa individuálneho vzdelávacieho programu je individuálny vzdelávací program vytváraný s prihliadnutím k súčasnému stavu žiaka a podľa jeho individuálnych schopností. V závislosti od jeho individuálnych schopností je možné individuálny vzdelávací program tvoriť podľa obsahu vzdelávania aj z rôznych variantov školy pre žiaka s mentálnym postihnutím s prihliadnutím na ďalšie prítomné postihnutia.
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/statny-vzdelavaci-program/vp_viac_p_isced_1_2.pdf

Informácia: Je potrebné, aby sa tieto podmienky a zabezpečenia dodržiavali a potom by vyučovanie detí so zdravotným postihnutím mohlo prebiehať bez zbytočného stresu a ďalších prejavov s negatívnym dopadom na psychiku dieťaťa ale aj pedagóga. V súčasnosti to nie je možné a to buď z dôvodu personálneho (nedostatok asistentov), priestorového, čo nie je ani tak v kompetencii škôl, ale v kompetencii zriaďovateľa z dôvodu nízkeho financovania školy alebo zariadenia.

ĎALŠIE FORMY PLNENIA ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY

Podľa § 23 písm. a) školského zákona formou osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky je aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v škole podľa tohto zákona. Podrobnejšie informácie o individuálnom vzdelávaní upravuje § 24 školského zákona.

§ 24 ods. 1 školského zákona určuje, že o povolení individuálneho vzdelávania rozhoduje riaditeľ školy, do ktorej bol žiak prijatý (ďalej len "kmeňová škola"), na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu maloletého žiaka alebo na základe písomnej žiadosti plnoletého žiaka.

§ 24 ods. 3 školského zákona – K žiadosti o povolenie individuálneho vzdelávania podľa odseku 2 písm. a) zákonný zástupca alebo plnoletý žiak priloží vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Vzdelávanie žiaka zabezpečuje škola, ktorá rozhodla o povolení individuálneho vzdelávania, a to v rozsahu najmenej dve hodiny týždenne.

O povolení individuálneho vzdelávania rozhoduje riaditeľ školy v rámci rozhodovania o oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy podľa osobitného predpisu 27) Individuálne vzdelávanie sa povoľuje
a) žiakovi školy, ktorému jeho zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole,
b) žiakovi prvého stupňa základnej školy (§ 24 ods. 2 školského zákona)

§ 24 ods. 5 – Žiadosť zákonného zástupcu o povolenie individuálneho vzdelávania podľa odseku 2 písm. a) obsahuje
a) meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu žiaka,
b) ročník, prípadne polrok a obdobie, na ktoré sa má individuálne vzdelávanie povoliť,
c) dôvody na povolenie individuálneho vzdelávania,
d) odporučenie odborného lekára
e) odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast (vzor odporúčania Odporúčanie lekára - IV)
f) odporučenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (niektoré školy to nevyžadujú, nie je to presne zadefinované v zákone).

Vzor žiadosti o povolenie individuálneho vzdelávania Žiadosť o IV.

§ 24 ods. 8 – Žiak, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie podľa odseku 2 písm. a) na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast z dôvodu zdravotného znevýhodnenia, nevykonáva komisionálnu skúšku. Pedagogický zamestnanec, ktorý zabezpečuje vzdelávanie žiaka, štvrťročne predkladá riaditeľovi školy písomnú správu o postupe a výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti so žiakom, na základe ktorej po prerokovaní v pedagogickej rade školy sa vykoná hodnotenie a klasifikácia prospechu žiaka. 

§ 24 ods. 5 – Žiadosť zákonného zástupcu o povolenie individuálneho vzdelávania podľa odseku 2 písm. b) obsahuje
a) meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu žiaka,
b) ročník, prípadne polrok a obdobie, na ktoré sa má individuálne vzdelávanie povoliť,
c) dôvody na povolenie individuálneho vzdelávania,
d) individuálny vzdelávací program, ktorého princípy a ciele vzdelávania musia byť v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona,
e) popis priestorového a materiálno-technického zabezpečenia a podmienok ochrany zdravia individuálne vzdelávaného žiaka,
f) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá bude uskutočňovať individuálne vzdelávanie žiaka, ktorému má byť povolené individuálne vzdelávanie, a jej doklady o splnení kvalifikačných predpokladov,
g) zoznam učebníc a učebných textov, ktoré budú pri individuálnom vzdelávaní žiaka používané,
h) ďalšie skutočnosti, ktoré majú vplyv na individuálne vzdelávanie žiaka. 

Podľa § 23 písm. f) školského zákona formou osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky je aj vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu, ktoré je podrobnejšie upravené v § 26 školského zákona. 

§ 26 školského zákona ods. 1 – Vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu môže na žiadosť zákonného zástupcu žiaka alebo na základe žiadosti plnoletého žiaka povoliť riaditeľ školy (vzor žiadosti Žiadosť o IUP).

§ 26 školského zákona ods. 2 – Vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu môže riaditeľ školy povoliť žiakovi s nadaním alebo podľa závažných dôvodov, najmä tehotenstva a materstva. Individuálny učebný plán môže riaditeľ školy povoliť aj iným žiakom. 

§ 22 ods. 1 školského zákona – Žiak skončil plnenie povinnej školskej dochádzky, ak od začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky absolvoval desať rokov vzdelávania v školách podľa tohto zákona alebo dňom 31. augusta príslušného školského roka, v ktorom žiak dovŕšil 16. rok veku (§ 22 ods. 2 školského zákona). Žiakovi ôsmeho ročníka vzdelávacieho programu základnej školy, ktorý dovŕšil 16 rokov veku, riaditeľ školy umožní ukončiť deviaty ročník a získať nižšie stredné vzdelanie, ak je predpoklad úspešného ukončenia najneskôr do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 17. rok jeho veku.

Podľa § 22 ods. 3 školského zákona žiakovi s ťažkým zdravotným postihnutím môže riaditeľ školy umožniť vzdelávanie v základnej škole až do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 18. rok veku.

V zmysle § 97 ods. 2 školského zákona, ktorý upravuje podrobnosti o ZŠ pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (ŠZŠ), je zadefinovaná možnosť predĺžiť dĺžku vzdelávania až o dva roky v takejto škole. Dĺžku štúdia určí štátny vzdelávací program. 

§ 95 ods. 3 – Výchova a vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením alebo žiakov so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje na základe ich zdravotného znevýhodnenia po diagnostických vyšetreniach zameraných na zistenie ich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb vykonaných zariadením výchovnej prevencie a poradenstva.

ZÁKONOM STANOVENÉ MOŽNOSTI ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA PRE ŽIAKOV SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

§ 99 ods. 3 – STREDNÁ ŠKOLA pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (detí a žiakov so sluchovým, so zrakovým, s telesným postihnutím, alebo poruchou správania) sa spravidla zriaďuje pre žiakov s rovnakým zdravotným znevýhodnením pre najmenej desať žiakov a zriaďovateľ ju zruší, ak počet žiakov klesne pod osem. V odôvodnených prípadoch, najmä z dôvodu dostupnosti, ju možno po súhlase zriaďovateľa ponechať zriadenú aj s menším počtom žiakov. Triedu pre žiakov so zdravotným postihnutím v strednej škole možno zriadiť pre najmenej štyroch žiakov a najviac desať. Riaditeľ školy môže povoliť prekročenie najvyššieho počtu žiakov v triede najviac o dvoch.

 Pri integrovanom vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na stredných školách sa odporúča postupovať podľa Zákona č. 365/2004 Z. z. – o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon). Konkrétne sa odporúča postupovať podľa § 32 a, § 32 b a § 32 c tohto zákona. Rozhodnutie o integrovaní žiaka so zdravotným postihnutím do SŠ vydáva riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov, písomného vyjadrenia zariadenia špeciálnopedagogického poradenstva, po dôkladnom oboznámení sa s diagnózou a prognózou žiaka, po prerokovaní s pedagógmi, ktorí budú žiaka vzdelávať, po prerokovaní v pedagogickej rade školy a po zabezpečení nevyhnutných materiálno-technických a odborno-personálnych podmienok. Každý žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v strednej škole musí mať v individuálnom rozsahu vypracovaný Individuálny výchovno-vzdelávací program, ktorý v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom alebo zariadením špeciálnopedagogického poradenstva vypracuje a priebežne dopĺňa triedny učiteľ.

Po ukončení vzdelávania môže sa aj žiak so zdravotným znevýhodnením prihlásiť na maturitnú skúšku (viac informácií k prihláseniu žiakov nájdete na tejto webstránke).

Podľa § 99 ods. 1-2 školského zákona Praktická škola je typ školy, v ktorej vzdelávacie programy poskytujú vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakom s mentálnym postihnutím alebo žiakom s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorým stupeň postihnutia neumožňuje prípravu v odbornom učilišti alebo v strednej škole. Vzdelávací program praktickej školy pripravuje žiakov na život v rodine, na sebaobsluhu, na rôzne jednoduché praktické práce, vrátane prác v domácnosti, pričom sa títo žiaci zacvičujú na vykonávanie jednoduchých pracovných činností spravidla pod dohľadom. V praktických školách je neoddeliteľnou súčasťou odborného vzdelávania a prípravy praktické vyučovanie.

V triedach pre žiakov s viacnásobným postihnutím je prítomný aj asistent (§ 99 ods. 5). Príprava trvá najviac 3 roky (§ 99 ods. 6 prvá veta). Dokladom o získanom vzdelania (ISCED 2C) je záverečné vysvedčenie s uvedením zamerania činností, ktoré je žiak schopný vykonávať spravidla pod dohľadom.

Podľa § 101 ods. 2 až 3 školského zákona do praktickej školy sa prijímajú žiaci s mentálnym postihnutím alebo žiaci s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorí ukončili ZŠ alebo povinnú školskú dochádzku a ich stupeň postihnutia im neumožňuje zvládnuť prípravu v odbornom učilišti.

§ 101 ods. 3 školského zákona – Do praktickej školy sa prijímajú aj iné fyzické osoby s mentálnym postihnutím alebo dospelí občania s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím, ktorí dovŕšili vek 18 rokov a neboli vzdelávaní v odbornom učilišti alebo praktickej škole a to aj vtedy, ak nespĺňajú podmienky uvedené v hore uvedenom odseku 2.

Podľa § 100 ods. 1 školského zákona Odborné učilište je typ školy, ktorej vzdelávacie programy odborov výchovy a vzdelávania poskytujú odbornú prípravu na výkon nenáročných pracovných činností žiakom s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím. 

Podľa § 100 ods. 5-7 školského zákona odborné učilište môže poskytovať prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí sú schopní samostatne pracovať, ale ktorých pracovné a spoločenské uplatnenie musia usmerňovať iné osoby. Odborné učilište má podľa vzdelávacích programov príslušných odborov výchovy a vzdelávania prvý až tretí ročník; môže zriadiť aj prípravný ročník. Prípravný ročník v odbornom učilišti je určený pre žiakov s mentálnym postihnutím, ktorých mentálne schopnosti a manuálne zručnosti nemohli byť dostatočne diagnostikované. Po absolvovaní prípravného ročníka riaditeľ odborného učilišťa určí či bude žiak pokračovať v prvom ročníku niektorého odboru výchovy a vzdelávania odborného učilišťa alebo bude pokračovať v príprave v praktickej škole.

Podľa § 101 ods. 1 školského zákona do odborného učilišťa sa prijímajú žiaci s mentálnym postihnutím alebo žiaci s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorí ukončili vzdelávanie v poslednom ročníku základnej školy alebo ukončili povinnú školskú dochádzku. 
Sieť školských zariadení nájdete na 
http://www.uips.sk/sub/uips.sk/images/JH/stat_sss.pdf

Chceme ešte zdôrazniť, že je dôležité uvedomiť si, že učenie je viazané na danú situáciu a súvislostí a že všetky deti potrebujú dospelých, ktorí im sprostredkujú väzby medzi ním a jeho prostredím. Určite existuje spôsob ako ukázať to, ako je možné iných prijať, pochopiť a sprevádzať.

Na záver, pre zaujímavosť, informácia: Z uznesenia vlády SR číslo 799 B1 z 25. júna 1997, ktoré stanovuje prehodnotiť a priebežne novelizovať Koncepciu vzdelávania detí a mládeže so zdravotným postihnutím z roku 1993, s využitím všetkých nových legislatívnych noriem týkajúcich sa občanov so zdravotným postihnutím a na základe plánu hlavných úloh MŠ SR na rok 2000 z 1. OPM dňa 13. januára 2000, bola predložená dňa 23. októbra 2000 na 34. OPM koncepcia výchovy a vzdelávania detí so zdravotným postihnutím, ktorá mala byť naplnená do roku 2015. Ide o zaujímavý dokument, ktorý si za hlavnú úlohu špeciálnej pedagogiky v európskom kontexte dáva sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím. Všeobecným cieľom ďalšieho rozvoja školskej politiky je vytvoriť deťom a mládeži vyžadujúcej špeciálnu starostlivosť čo najoptimálnejšiu ponuku vzdelávania so zreteľom na individuálne záujmy, schopnosti a predpoklady a umožniť im v najširšej možnej miere prístup k výchovno-vzdelávaciemu procesu. Ústava SR v článku 38 ods. 2 uvádza, že osoby so zdravotným postihnutím majú právo na pomoc pri príprave na povolanie a v článku 42 garantuje každému občanovi právo na vzdelanie. Systém výchovno-vzdelávacej sústavy v Slovenskej republike musí preto umožniť v súlade s týmto právom vzdelávanie pre všetkých, vrátane príslušníkov národnostných menšín (Ústava SR čl. 34 ods. 2 bod a/). 

Na základe ratifikácie medzinárodných dohôd SR je povinnosťou štátu vytvárať primerané podmienky pre rozvíjanie osobnosti každého dieťaťa po stránke fyzickej, intelektuálnej, morálnej a sociálnej, tak ako to vyplýva z Deklarácie práv dieťaťa. Článok 5 tejto Deklarácie stanovuje, že dieťaťu, ktoré je znevýhodnené telesne, zmyslovo, mentálne alebo sociálne, musí byť zabezpečená výchova, vzdelávanie a špeciálna starostlivosť podľa jeho potrieb. Všeobecná deklarácia ľudských práv dáva rodičom právo zvoliť pre svoje dieťa spôsob vzdelávania. Prístup k spôsobu a formám výchovy a vzdelávania by mal zaručovať flexibilitu, otvorenosť, prístupnosť, odbornosť, zodpovednosť, nadväznosť, včasnosť, individuálnosť. Vychádzajúc zo Štandardných pravidiel na vytváranie rovnakých príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím má školský systém vytvoriť podmienky k jeho uplatneniu v spoločnosti integrovaným spôsobom života v čo najvyššej miere. 

http://old.minedu.sk/data/USERDATA/RegionalneSkolstvo/SpVaV/Materialy/koncepcia_vychovy_deti_ZP.pdf

Odborné zdroje dokumentu:

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
http://www.uips.sk/sub/uips.sk/images/PKvs/z245_2008.pdf

https://eduworld.sk/zakladne-skoly

http://www.statpedu.sk/clanky/statny-vzdelavaci-program-vp-pre-deti-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim/vzdelavaci-program

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/statny-vzdelavaci-program/vp_viac_p_isced_1_2.pdf

http://www.nucem.sk/documents//25/maturita_2012/organizacne_pokyny_a_sprievodna_dokumentacia/Usmernenie_k_prihlasovaniu_%C5%BEiakov_so_zdravotn%C3%BDm_znev%C3%BDhodnen%C3%ADm_na_maturitn%C3%BA_sk%C3%BA%C5%A1ku.pdf

http://www.uips.sk/sub/uips.sk/images/JH/stat_sss.pdf

http://old.minedu.sk/data/USERDATA/RegionalneSkolstvo/SpVaV/Materialy/koncepcia_vychovy_deti_ZP.pdf 

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/statny-vzdelavaci-program/isced_0.pdf

www.iedu.sk

http://zskomsab.edupage.org/files/Proces_individualnej_integracie.pdf

 

Dokument prešiel právnou korekciou! Prosíme o nekopírovanie spracovaného dokumentu, ale len šírenie linku našej webstránky, na ktorej je dokument zverejnený. V prípade záujmu použitia informácii z tohto dokumentu nás prosím kontaktujte!