GDPR - ochrana osobných údajov

GDPR - Zásady ochrany osobných údajov

          V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. Apríla 2016 o spracovaní a ochrane osobných údajov a v zmysle zákona č. 18/2018 Z.Z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov by sme Vás chceli informovať o spôsobe a forme spracúvania osobných údajov v naše organizácii.

             Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného z týchto právnych základov:

a) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel,

b) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,

c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,

d) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby, alebo inej fyzickej osoby,

e) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo

f) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh.

             Ak spracúvanie osobných údajov na iný účel ako na účel, na ktorý boli osobné údaje získané, nie je založené na súhlase dotknutej osoby alebo na osobitnom predpise, prevádzkovateľ na zistenie toho, či je spracúvanie osobných údajov na iný účel zlučiteľné s účelom, na ktorý boli osobné údaje pôvodne získané okrem iného musí zohľadniť:

a) akúkoľvek súvislosť medzi účelom, na ktorý sa osobné údaje pôvodne získali, a účelom zamýšľaného ďalšieho spracúvania osobných údajov,

b) okolnosti, za akých sa osobné údaje získali, najmä okolnosti týkajúce sa vzťahu medzi dotknutou osobou aprevádzkovateľom,

c) povahu osobných údajov, najmä či sa spracúvajú osobitné kategórie osobných údajov podľa § 16 alebo osobné údaje týkajúce sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo priestupkupodľa § 17,

d) možné následky zamýšľaného ďalšieho spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu a

e) existenciu primeraných záruk, ktoré môžu zahŕňať šifrovanie alebo pseudonymizáciu.

             Podmienky poskytnutia súhlasu so spracúvaním osobných údajov

a) Ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, prevádzkovateľ je povinný kedykoľvek vedieť preukázať, že dotknutá osoba poskytla súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

b) Ak prevádzkovateľ žiada o udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov dotknutú osobu, tento súhlas musí byť odlíšený od iných skutočností a musí byť vyjadrený jasne a v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme.

c) Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

d) Pri posudzovaní, či bol súhlas poskytnutý slobodne sa najmä zohľadní skutočnosť, či sa plnenie zmluvy vrátane poskytnutia služby podmieňuje súhlasom so spracúvaním osobných údajov, ktorý nie je na plnenie tejto zmluvy nevyhnutný.

              Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a od 25.05.2018 zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dotknutá osoba si je vedomá svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb. V zmysle § 21 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:

a) účele spracúvania osobných údajov,

b) kategórii spracúvaných osobných údajov,

c) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,

d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

e) práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,

f) práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,

g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,

h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a4; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

Tieto zásady sa týkajú spracovávania Vašich osobných údajov ako našich klientov, spolupracovníkov a návštevníkov nami prevádzkovanej webovej stránky, a to vždy v rozsahu osobných údajov zodpovedajúcich Vašemu postaveniu voči nám. Všetky osobné údaje spracovávame v súlade s právnymi predpismi a kladieme veľký dôraz na ich bezpečné uchovávanie.
 
Správcom Vašich osobných údajov je občianske združenie Naše motýkliky. Naše identifikačné údaje sú nasledujúce:
Názov: Naše motýliky
Sídlo: Miletičova 43, 82109 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
IČO: 42364833
DIČ: 2120122191
Štatutárna zástupkyňa: Mgr. Zuzana Rajčániová
 
1. Spracovávanie osobných údajov
Rozsah spracovania a účel spracovania
Pokiaľ ste záujemcom o našu službu a obrátite se na nás so žiadosťou o spoluprácu, zaznamenáme si Vaše meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, meno dieťaťa, dátum narodenia dieťaťa, anamnestické údaje o dieťati a rodine a závery pre účely poskytnutia požadovanej služby a podpory.
Doba spracovania
Tieto údaje budeme spracovávať po dobu 5 rokov od dátumu kontaktu.

 

2. Vytváranie fotografií
Rozsah spracovania a účel spracovania
Fotodokumentáciu a videá realizujeme za účelom dokladovania projektov a grantov, o ktoré sa uchádzame s cieľom zabezpečiť finančné prostriedky na zakúpenie pomôcok, či prefinancovanie podporných intervencií dieťaťa. Fotografie využívame aj na našej webovej stránke (wwwnasemotyliky.sk) a na Internete (Facebook) s cieľom zvyšovania informovanosti odbornej aj laickej verejnosti o problematike detí so špeciálnymi potrebami a možnostiach práce s touto cieľovou skupinou.
Doba spracovania
Tieto údaje budeme spracovávať po dobu 5 rokov od dátumu kontaktu.

 

3. Spracovávanie osobných údajov v súvislosti so vzdelávacími akciami
Naše občianske združenie podporuje odbornosť a vzdelávanie odborníkov a širokej verejnosti v oblasti rozvoja detí so špeciánymi potrebam. Za týmto účelom organizujeme školenia, semináre a vzdelávacie akcie.
Rozsah spracovania a účel spracovania
Pokiaľ se zúčastníte našich vzdelávacích akcí, budeme spracovávať Vaše meno, priezvisko, adresu, telefón a e-mailovú adresu, identifikačné a fakturačné údaje Vašej organizácie (pokiaľ Vás na účasť na našich akciách vysiela organizácia), a to pre účely organizácie vzdelávacej akcie a fakturácie a vedenia účtovníctva.
Doba spracovania
Vaše osobné údaje budeme v tomto prípade spracovávať po dobu 3 rokov od konania vzdelávacej akcie.

 

4. Spracovávanie osobných údajov externých spolupracovníkov
Rozsah spracovania a účel spracovania
Pre účely plnenia našich povinností fakturácie a vedenia účtovníctva a pre účely prezentácie nášho občianskeho združenia na internete spracovávame osobné údaje externých spolupracovníkov v rozsahu meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa, e-mailová adresa, telefonický kontakt, údaje o spôsobilosti k práci, údaje o vzdelaní a praxi, údaje o výške odmeny za vykonanú prácu, údaje o čísle bankového účtu a čísle dokladu totožnosti a fotografiu.
Doba spracovávania
Osobné údaje externých spolupracovníkov budeme v tomto prípade spracovávať po dobu trvania dohody o spolupráci a po dobu stanovenú zákonom. Fotografiu a profesný životopis budeme spracovávať len do doby odvolania udeleného súhlasu, maximálne však do doby 6 mesiacov po ukončení spolupráce s našim občianskym združením.

 

5. Predávanie osobných údajov
Predávanie osobných údajov zmluvným partnerom
Občianske združenie Naše motýliky sa zaväzuje, že osobné údaje nebudú poskytnuté žiadnym obchodným partnerom a iným tretím osobám. Výnimkou je účel fakturácie a vedenia účtovníctva – spoločnosť iLancer s.r.o.

 

6. Spôsob spracovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje sú spracované v hmotnej dokumentácii, ktorá je uložená v uzamknutých priestoroch nášho centra. Odoslaním Vašich osobných údajov elektronicky, súhlasite s ich stiahnutím do nášho počítača, ktorý je zaheslovaný.

 

7. Ochrana osobných údajov
Prijímame všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov a k vylúčeniu možnosti neoprávneného alebo nahodného prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu, či strate, k ich neoprávnenému spracovaniu a k inému zneužitiu osobných údajov.
Dodržujeme všetky povinnosti stanovené nám všeobecne záväznými právnymi predpisami v oblasti ochrany osobných údajov.

 

8. Práva spojené s ochranou osobných údajov
Vaše údaje spracováváme transparentným spôsobom, to znamená, že vždy viete, k akému účelu môžu byť Vaše údaje použité, kto údaje spracováva a kto ich spravuje.
V súvislosti so spracovávaním osobných údajov máte nasledujúce práva spojené so spracovávaním osobných údajov, ktoré plne rešpektujeme:
Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo obdržať od nás bezplatne na základe Vašej žiadosti informácie o tom, či Vaše osobné údaje sú, alebo nie sú spracovávané. Pokiaľ spracovávané sú, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom. Na vyžiadanie Vám tak vždy poskytneme všetky informácie o spracovávaní tých osobných údajov, kde sme v pozícii správcu osobných údajov.
Právo na opravu spracovávaných osobných údajov
Pokiaľ zistíte, že sú Vaše osobné údaje nepresné, či chybne spracovávané, kontaktuje nás, a my ich ihneď opravíme.
Právo na vymazanie spracovávaných osobných údajov
Pokiaľ pominie účel, pre ktorý osobné údaje spracovávame, automaticky Vaše osobné údaje anonymizujeme alebo zlikvidujeme. Pokiaľ o Vás spracovávame osobné údaje na základe Vášho súhlasu a Vy nám súhlas odvoláte, Vaše osobné údaje vymažeme. Právo na vymazanie ale nie je absolutné a pokiaľ máme nejakú objektívnu povinnosť údaje ďalej uchovávať (napr. vedenie účtovníctva), dôjde k vymazaniu len tých osobných údajov, ktoré nie sú už ďalej potrebné pre pôvodné účely spracovávania.
Právo odvolať súhlas so spracovávaním
Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

 

9. Poverenec na ochranu osobných údajov
Naše občianske združenie nemenovalo poverenca na ochranu osobných údajov.

 

10. Účinnosť zásad
Uvedené Zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 25. 5. 2018 a sú k dispozícii on-line na našej webovej stránke www.nasemotyliky.sk alebo na vyžiadanie v našom sídle.