Informácie pre rodičov - výchova a vzdelávanie v súlade so zákonom o sociálnych službách

Predkladaný dokument je informačným materiálom pre rodičov detí so zdravotným postihnutím v oblasti vzdelávania v Domovoch sociálnych služieb (ďalej len DSS). Je to ďalšia z možností zaradenia vášho dieťaťa, o ktorej sa môžete informovať priamo v DSS a nezavrhovať ju skôr, ako zistíte čo dané zariadenie poskytuje. Nebojte sa, výchovno-vzdelávací proces dieťaťa so zdravotným postihnutím zaradeného do DSS nekončí, naopak, základom sociálnych služieb by mala byť (zákon 448/2008 Z. z. o sociálnych službách) komplexná starostlivosť orientovaná na výchovu a vzdelávanie manuálnych zručností každodenného života, ako aj vzdelávanie v oblastiach v rámci schopností Vášho dieťaťa, preto si môžete žiadať túto zákonom stanovenú službu. V súčasnosti sú niektoré DSS menené na centrá rodinného typu, kde je zaradená aj fyzioterapeutická starostlivosť o klientov, ako aj rôzne aktivity podporujúce vývin dieťaťa napr. formou arteterapie, canisterapie, dramatoterapie a iné.

MOŽNOSTI ZARADENIA DETÍ SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM PODĽA ZÁKONA Č. 448/2008 Z. Z. O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

Predkladaný dokument je informačným materiálom pre rodičov detí so zdravotným postihnutím v oblasti vzdelávania v Domovoch sociálnych služieb (ďalej len DSS). Je to ďalšia z možností zaradenia vášho dieťaťa, o ktorej sa môžete informovať priamo v DSS a nezavrhovať ju skôr, ako zistíte čo dané zariadenie poskytuje. Nebojte sa, výchovno-vzdelávací proces dieťaťa so zdravotným postihnutím zaradeného do DSS nekončí, naopak, základom sociálnych služieb by mala byť (zákon 448/2008 Z. z. o sociálnych službách) komplexná starostlivosť orientovaná na výchovu a vzdelávanie manuálnych zručností každodenného života, ako aj vzdelávanie v oblastiach v rámci schopností Vášho dieťaťa, preto si môžete žiadať túto zákonom stanovenú službu. V súčasnosti sú niektoré DSS menené na centrá rodinného typu, kde je zaradená aj fyzioterapeutická starostlivosť o klientov, ako aj rôzne aktivity podporujúce vývin dieťaťa napr. formou arteterapie, canisterapie, dramatoterapie a iné.

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o sociálnych službách"), ktorý upravuje právne vzťahy pri poskytovaní sociálnych služieb, financovanie sociálnych služieb a dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb pokladáme za ďalší dôležitý zákon na úseku starostlivosti o deti so zdravotným postihnutím v rámci vzdelávania (stimulácie, rehabilitácie).

Podľa § 23b zákona o sociálnych službách stimulácia komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím je odborná činnosť zameraná na podporu a rozvoj komplexného vývoja dieťaťa do 7 rokov jeho veku, ktorého vývoj je ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia, v súlade s jeho individuálnymi potrebami a potrebami členov jeho rodiny, na posilnenie vlastných schopností členov jeho rodiny pri prekonávaní nepriaznivej sociálnej situácie a na podporu ich sociálneho začlenenia.

Za zákonom ustanovenú službu zameranú na stimuláciu dieťaťa so zdravotným postihnutím sa pokladá Služba včasnej intervencie, ktorá sa poskytuje dieťaťu do 7 rokov jeho veku, ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa (§ 33 ods. 1 zákona o sociálnych službách). 

§ 33 ods. 2 – V rámci služby včasnej intervencie sa
a) poskytuje
   1. špecializované sociálne poradenstvo,
   2. sociálna rehabilitácia,
b) vykonáva
   1. stimulácia komplexného vývoja dieťaťa so zdravotným postihnutím,
   2. preventívna aktivita

V súčasnosti v SR je služba všasnej intervencie poskytovaná v troch mestách - Bratislava, Žilina a Prešov, v tzv. Centrách včasnej intervencie (CVI).  Včasnú intervenciu pre deti so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením poskytuje špecializované centrum včasnej intervencie Raná starostlivosť v Bratislave.

§ 33 zákona o sociálnych službách Ods. 3 – Službu včasnej intervencie možno poskytovať ambulantnou sociálnou službou a terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu.
Pozor: Nie je to začlenenie dieťaťa do predškolského zariadenia, ani každodenné vzdelávanie dieťaťa v domácom prostredí. Ide o pomoc rodinám a stimuláciu dieťaťa pod odborným vedením. V praxi to znamená, že odborníci pracujúci v centre (napr. špeciálny pedagóg, fyzioterapeut, sociálny pracovník, psychológ, logopéd...) navštevujú rodinu v domácom prostredí, alebo rodičia s dieťaťom prichádzajú do CVI v intervaloch podľa dohody (napr. 1x mesačne).
Cieľom takéhoto sprevádzania rodiny je podporiť napredovanie vývinu dieťaťa a zároveň pomôcť rodine v náročnom životnom období situáciu zvládnuť a v čo najväčšej miere sa začleniť do života v komunite.

Súčasťou pomoci v súlade so zákonom o sociálnych službách má rodina s dieťaťom ŤZP nárok na domácu opatrovateľskú službu. Ide o pomoc opatrovateľky/opatrovateľa, ktorá prichádza do domácnosti rodiny na dobu, ktorá je dohodnutá v Zmluve o poskytovaní sociálnej služby. Dieťaťu pomáha pri činnostiach ako napr. hygiena, stravovanie, obliekanie, mobilita, dodržiavanie liečebného režimu.
Zvyčajne ju poskytuje obec alebo agentúra opatovateľskej služby na základe žiadosti zákonného zástupcu/rodiča a kladného posúdenia odkázanosti na sociálnu službu (žiadajú sa na obci alebo miestnom úrade).

§ 41 ods. 1-3 zákona o sociálnych službách definuje opatrovateľskú službu:
Ods. 1 Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá
a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4.
Ods. 2 Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec v hodinách. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č. 3.
Ods. 3 Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe,
a) ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,
b) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa osobitného predpisu,11) ak tento zákon neustanovje inak,
c) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu,11)
d) ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou. 

Náklady na opatrovateľskú službu nesie obec a osoba, ktorej je služba poskytovaná. Výšku podielu nákladov klienta na službe určuje obecné zastupiteľstvo jednotne sumou za hodinu poskytovanej služby. Zvyčajne sa pohybuje okolo 1,00 EUR /hod.
Informácia: Rodičia detí s ŤZP sa stretávajú s týmito výhradami obcí pri žiadosti o poskytovanie opatrovateľskej služby:
1. Náklady s tým spojené, ktoré musí obec hradiť s rozpočtu sa netýkajú obce, alebo, mestskej časti, ak sa služba domácej opatrovateľskej starostlivosti realizuje cez eurofondy. Obce len administrujú posudok. Opatrovateľku zamestnáva agentúra, ktorá získala prostriedky cez národný projekt Podpora opatrovateľskej služby. Doplatok klienta zostáva. Zoznam agentúr, ktoré na obdobie 2016 – 2018 získali z uvedeného národného projektu prostriedky nájdete TU. Rodičia sa na uvedené agentúry s pôsobnosťou v ich kraji môžu v spolupráci s obcou obrátiť. Ak majú voľné kapacity, dohodnú poskytovanie služby.
2. Nepripravenosť opatrovateliek je problémom agentúr poskytujúcich opatrovateľské služby. Reálne po podpise zmluvy medzi rodičom a agentúrou - poskytovateľom, agentúra navrhne rodine opatrovateľa. Opatrovateľ príde do rodiny, zoznámi sa so stavom dieťaťa a formou starostlivosti. Najdôležitejšie je, aby si opatrovateľ, rodina a dieťa vzájomne vyhovovali, pretože požiadavky na starostlivosť o dieťa s ŤZP sú tak vysoko individuálne, že žiadne vzdelávanie opatrovateľov nenahradí inštruktáž rodiča. 

Informácia: Ďalším spôsobom pomoci pre rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím v rámci zákona o sociálnych službách je možnosť rodiča (zákonného zástupcu) požiadať o poskytovanie sociálnej služby v DSS pre svoje dieťa od 7 rokov jeho veku počas celej povinnej školskej dochádzky, kedy mu bude poskytovaná výchova aj vzdelávanie.

§ 38, ods. 3-4 zákona o sociálnych službách – Ak sa v domove sociálnych služieb poskytuje sociálna služba deťom, poskytuje sa im aj výchova. Na vzdelávanie podľa odseku 2 písm. c) prvého bodu sa neutvárajú podmienky v DSS, v ktorom sa poskytuje sociálna služba plnoletej fyzickej osobe (v rámci niektorých DSS chodia učitelia špeciálnych škôl, niekde vzdelávajú sami zamestnanci DSS).

§ 38 sociálneho zákona ods. 1 – V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba týždennou pobytovou sociálnou službou alebo ambulantnou sociálnou službou fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3, alebo b) nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3.

§ 38, ods. 2 – V domove sociálnych služieb (DSS) sa
a) poskytuje
    1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
    2. sociálne poradenstvo
    3. sociálna rehabilitácia
    4. ubytovanie
    5. stravovanie
    6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
    7. osobné vybavenie
b) zabezpečuje
    1. pracovná terapia
    2. záujmová činnosť
c) utvárajú podmienky na
    1. vzdelávanie
    2. úschovu cenných vecí

Postup pre zabezpečenie poskytovania sociálnej služby by mal byť podľa nášho názoru nasledovný: 

  • Rodič v súlade s § 92 ods. 2 a 3 zákona o sociálnych službách požiada o posúdenie odkázanosti na konkrétnu sociálnu službu (uvedenú v § 34 až 41 zákona o sociálnych službách)
  • obec/VÚC vykoná zdravotnú posudkovú činnosť a vypracuje zdravotný posudok v súlade s § 49 zákona o sociálnych službách (potrebné sú lekárske správy nie staršie ako 6 mesiacov; v prípade ak je zdravotný stav chronický s trvalým poškodením a nemožno očakávať zlepšenie, môžu ako podklad posudku poslúžiť aj lekárske správy staršie ako šesť mesiacov),
  • obec/VÚC vykoná sociálnu posudkovú činnosť a vydá sociálny posudok v súlade § 50 zákona o sociálnych službách,
  • na základe lekárskeho a sociálneho posudku obec/VÚC vydá posudok o odkázanosti na sociálnu službu v súlade s § 51 zákona o sociálnych službách, na základe ktorého sa rozhodne, či dieťa je alebo nie je odkázané na sociálnu službu,
  • ak má rodič právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu svojho dieťaťa, požiada príslušnú obec alebo VÚC o poskytnutie sociálnej služby, resp. o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (zabezpečenie poskytovania sociálnej služby). Obec alebo vyšší územný celok na základe výberu poskytovateľa rodičom poskytne sociálnu službu priamo, prostredníctvom ním zriadenej alebo založenej právnickej osoby alebo ju zabezpečí u iného verejného alebo neverejného poskytovateľa, pri dodržaní postupu podľa § 8 ods. 2 a 3 alebo zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u iného verejného alebo neverejného poskytovateľa sociálnej služby. Obec alebo vyšší územný celok poskytne sociálnu službu alebo zabezpečí poskytovanie sociálnej služby podľa poradia na základe vopred určených a zverejnených podrobností vedenia tohto poradia (§ 8 ods. 4 zákona o sociálnych službách). Mimo poradia – bezodkladne – možno sociálnu službu poskytnúť alebo jej poskytnutie zabezpečiť len za splnenia podmienok uvedených v § 8 ods. 6 zákona o sociálnych službách (ak je život alebo zdravie vážne ohrozené, ak fyzická osoba nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, alebo ak fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby skončila pobyt v zariadení ústavnej starostlivosti a nemá zabezpečené podmienky na bývanie v prirodzenom rodinnom prostredí).

Žiadosti a tlačivá potrebné k odkázanosti na sociálnu službu:

Zároveň v súlade s § 8 ods. 7 zákona o sociálnych službách ak má rodič, ktorého dieťa má na základe právoplatného rozhodnutia nárok na sociálnu službu, záujem o poskytovanie sociálnej služby vybraným verejným poskytovateľom (ktorým je obec alebo právnická osoba zriadená alebo založená obcou alebo vyšším územným celkom), nedoručuje obci alebo VÚC žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, ale priamo uvedie verejnému poskytovateľovi, ktorého si vybral, údaje potrebné na účely uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (uvedené v § 74 ods. 3 zákona o sociálnych službách).

Ak obec alebo vyšší územný celok nezabezpečuje poskytovanie sociálnej služby prostredníctvom nimi zriadenej alebo založenej právnickej osoby, zabezpečí poskytovanie sociálnej služby tak, že preukázateľným spôsobom požiada budúceho poskytovateľa sociálnej služby o poskytovanie tejto sociálnej služby (§ 8 ods. 8 zákona o sociálnych službách). 

Chceme ešte zdôrazniť, že je dôležité uvedomiť si, že učenie je viazané na danú situáciu a súvislostí a že všetky deti potrebujú dospelých, ktorí im sprostredkujú väzby medzi ním a jeho prostredím. Určite existuje spôsob ako ukázať to, ako je možné iných prijať, pochopiť a sprevádzať. 

Na záver, pre zaujímavosť, informácia: Z uznesenia vlády SR číslo 799 B1 z 25. júna 1997, ktoré stanovuje prehodnotiť a priebežne novelizovať Koncepciu vzdelávania detí a mládeže so zdravotným postihnutím z roku 1993, s využitím všetkých nových legislatívnych noriem týkajúcich sa občanov so zdravotným postihnutím a na základe plánu hlavných úloh MŠ SR na rok 2000 z 1. OPM dňa 13. januára 2000, bola predložená dňa 23. októbra 2000 na 34. OPM koncepcia výchovy a vzdelávania detí so zdravotným postihnutím, ktorá mala byť naplnená do roku 2015. Ide o zaujímavý dokument, ktorý si za hlavnú úlohu špeciálnej pedagogiky v európskom kontexte dáva sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím. Všeobecným cieľom ďalšieho rozvoja školskej politiky je vytvoriť deťom a mládeži vyžadujúcej špeciálnu starostlivosť čo najoptimálnejšiu ponuku vzdelávania so zreteľom na individuálne záujmy, schopnosti a predpoklady a umožniť im v najširšej možnej miere prístup k výchovno-vzdelávaciemu procesu. Ústava SR v článku 38 ods. 2 uvádza, že osoby so zdravotným postihnutím majú právo na pomoc pri príprave na povolanie a v článku 42 garantuje každému občanovi právo na vzdelanie. Systém výchovno-vzdelávacej sústavy v Slovenskej republike musí preto umožniť v súlade s týmto právom vzdelávanie pre všetkých, vrátane príslušníkov národnostných menšín (Ústava SR čl. 34 ods. 2 bod a/). 

Na základe ratifikácie medzinárodných dohôd SR je povinnosťou štátu vytvárať primerané podmienky pre rozvíjanie osobnosti každého dieťaťa po stránke fyzickej, intelektuálnej, morálnej a sociálnej, tak ako to vyplýva z Deklarácie práv dieťaťa. Článok 5 tejto Deklarácie stanovuje, že dieťaťu, ktoré je znevýhodnené telesne, zmyslovo, mentálne alebo sociálne, musí byť zabezpečená výchova, vzdelávanie a špeciálna starostlivosť podľa jeho potrieb. Všeobecná deklarácia ľudských práv dáva rodičom právo zvoliť pre svoje dieťa spôsob vzdelávania. Prístup k spôsobu a formám výchovy a vzdelávania by mal zaručovať flexibilitu, otvorenosť, prístupnosť, odbornosť, zodpovednosť, nadväznosť, včasnosť, individuálnosť. Vychádzajúc zo Štandardných pravidiel na vytváranie rovnakých príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím má školský systém vytvoriť podmienky k jeho uplatneniu v spoločnosti integrovaným spôsobom života v čo najvyššej miere. 
http://old.minedu.sk/data/USERDATA/RegionalneSkolstvo/SpVaV/Materialy/koncepcia_vychovy_deti_ZP.pdf
 

Odborné zdroje dokumentu:

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

http://www.upsvar.sk/buxus/docs/SSVaR/zakony/zakon-447_2008zz.pdf

 

Dokument prešiel právnou korekciou! Prosíme o nekopírovanie spracovaného dokumentu, ale len šírenie linku našej webstránky, na ktorej je dokument zverejnený. V prípade záujmu použitia informácii z tohto dokumentu nás prosím kontaktujte!