Handle - I. a II. stupeň

V dňoch 20.-22.5.2016 zorganizovalo naše združenie v spolupráci s OZ CDKL5 Slovakia nadväzujúve kurzy Handle prístupu - Úvod do HANDLE prístupu - I. stupeň a Zäklady Handle prístupu - II. stupeň. Obidva kurzy sa uskutočnili v priestoroch ružinovského materského centra Hojdana. Lektormi kurzu boli českí HANDLE terapeuti - manželia Jana a Paul Baptie

HANDLE (holistický prístup k neurovývinu a efektivite učenia) je efektívna, rešpektujúca a jemná pohybová terapia, ktorá pomáha zlepšiť funkcie nervového systému a proces učenia u detí i dospelých. HANDLE využívá koncept JEMNÉHO POSIĽŇOVANIA®. Stavia na vedecky preukázaných faktoch z rady disciplín (fyzioterapia, psychológia, neuroveda, pedagogika, výživa a pod.). HANDLE vytvorila pani Judith Buestone, ktorá sama prekonala radu neurovývinových problémov a stala sa uznávanou terapeutkou a lektorkou.

Kurz účastníkom priblížil interaktívny prístup k diagnostike a terapii pri problémovom neurovývine a učeniu v akomkoľvek veku. Zoznámili sa s novým pohľadom na neurovývinové problémy, akými sú dyslexia, ADHD, autizmus, Tourettov syndróm, dyspraxia, detská mozgová obrna, príp. poruchy správania. Dozvedeli sa základné princípy tohto prístupu, z čoho vychádza a ako vznikol. Zistili, že „všetko súvisí so všetkým” (neurovývin z pohľadu interaktívneho a navzájom závislého fungovania) a tiež že „správanie je komunikácia“ (problémy v správaní, učení a interakcii z pohľadu neurovývinových systémov - hľadanie koreňov problémov). Spoznali známky stresu (signály preťaženia nervového systému), koncept Jemného posiľňovania® (Gentle Enhancement®), vplyv stresu na proces učenia, význam výživy a optimálneho vnútorného prostredia, vplyv vonkajšieho prostredia (napr. osvetlenia, oblečenia, sociálnej interakcie) na kvalitu nášho života a schopnosti učit sa. Oboznámili sa aj s prioritami pozornosti (napr. potreba bezpečia, istoty a pohodlia) a ich vplyvom na učenie. Odznel fakt, že jednou z najdôležitejších vecí je vytvorenie priestoru pre rešpekt a dôveru klienta. Súčasťou kurzu boli tiež videá a príbehy ilustujúce využitie HANDLE prístupu v praxi. 

Účastníci kurzu sa naučili niekoľko efektívnych, praktických, jednoduchých, ale neurologicky komplexných aktivít, ktoré môžu začať hneď používať doma, v škole alebo v práci a budú viesť k vytvoreniu pevných základov pre učenie a fungovanie v každodennom živote. Ide o rytmické organizované pohybové aktivity k podpore neurovývinu a učenia v akomkoľvek veku a varianty týchto aktivít prispôsobiteľné individuálnym potrebám pre jednotlivcov a skupiny.

Kurzu boli účasní nielen rodičia, ale aj odborníci. V atmosfére akceptácie, otvorenosti a objavovania sme spoločne premýšlali, učili sa, precvičovali, smiali sa a hýbali. Pokojná a veľmi príjemná atmosféra pod vedením manželov Baptie bola spríjemnená aj zdravým a chutným občerstvením.